Hallitus

Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaudeksi, joka päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mahdolliset uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan.

Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten pohjalta. Kaikki konsernin toiminnan kannalta merkittävät asiat käsitellään yhtiön hallituksessa. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen, strategisten linjausten vahvistaminen, tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten hyväksyminen ja liiketoimintasuunnitelmista, vuosibudjetista ja pörssitiedotteista sekä merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä päättäminen.

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään määriteltyjä asioita.

Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät. Toimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Yhtiössä noudatetaan hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa käytäntöä, jossa merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat hallitusta koskevat ehdotukset, sisältäen ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumääräksi, palkkioksi ja tarvittaessa hallituksen jäseniksi yhtiökokoukselle. Yhtiössä hallitus ei ole perustanut nimitysvaliokuntaa eikä yhtiökokous ole asettanut osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa. Yllä tarkoitetut merkittävien osakkeenomistajien edustajat ovat myös yhtiön hallituksen jäseniä ja ehdotus saatetaan myös hallituksen tiedoksi ja keskusteltavaksi. Ehdotus julkistetaan pörssitiedotteena ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun, edellyttäen että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa kutsuun sisällyttämiseksi.

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen monimuotoisuuden turvaamiseksi hallituksen jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon jäsenten osaaminen, kokemus ja toimialan tuntemus. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan molempia sukupuolia ja että hallituksen jäsenet edustavat laaja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä.

Hallituksen tehtävät add

Hallituksen käsittelemistä asioista keskeisimpiä ovat:

 • tilinpäätös ja osavuosikatsaukset

 • yhtiökokoukselle esitettävät asiat

 • toimitusjohtajan nimittäminen

 • taloudellisen valvonnan järjestäminen

Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan luonteen huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi:

 • konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen

 • konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen

 • päättäminen investoinneista (vuosittainen investointisuunnitelma ja merkittävät lisäinvestoinnit) ja yritysostoista

 • päättäminen kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä sekä yksittäisen liiketoimintayksikön tai liiketoiminnan merkittävien omaisuuserien luovutuksista

 • lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun määrä on merkittävä

 • riskienhallinnan periaatteet

 • konsernin organisaatiorakenne

 • johtokunnan jäsenten nimittäminen

 • toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen

 • hallintoperiaatteiden ja ohjausjärjestelmien hyväksyminen

 • hallituksen valiokuntien nimittäminen

 • pörssitiedotteiden hyväksyminen

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen jäsenet

Emmanuel Viellard

Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja 2024 lähtien
Hallituksen jäsen 2000 lähtien
Hallituksen puheenjohtaja 2005–2016
Päätoimi: Viellard Migeon & Cie, toimitusjohtaja
LISI, toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1963
Kansallisuus: Ranska

Tausta add

Koulutus:

 • KTM, Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord (Lille), pääaineena yrittäjyys
 • Auktorisoitu tilintarkastaja

Työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, LISI, 2016–
 • Varatoimitusjohtaja, LISI, 2000–2016
 • Toimitusjohtaja, Blanc Aero Industries, 1998–2000
 • Varatoimitusjohtaja, Blanc Aero,1996–998
 • Konsernin talouspäällikkö, LISI Group (ex GFI Industries), 1995–1996
 • Talouskonsultti, tilintarkastuspäällikkö, Arthur Andersen, 1986–1995

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Johtoryhmän jäsen, MEDEF, 2022–
 • Jäsen, Cercle de l’Ill, 2000–
 • Toimitusjohtaja,VMCperheen hallintoyhtiö, 1999–
 • Johtaja, LISI, Welding Group, Fromages+, 1991–

Riippumattomuus

Emmanuel Viellardin katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä, muttei sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus:

Osakeomistus 31.12.2023: 2 000

Vesa Luhtanen

Jäsen

Hallituksen jäsen 2020 lähtien
Päätoimi: L-Fashion Group Oy, Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1961
Kansallisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus:

 • Ekonomi, Pepperdinen yliopisto, Yhdysvallat

Työkokemus:

 • L-Fashion Group Oy, toimitusjohtaja, 1999–2021
 • L-Fashing Group, varatoimitusjohtaja, 1998–1999
 • L-Fashion Group Oy / Luhta, johtaja, 1995–1998
 • Luhta Oy / Rukka, johtaja, 1990–1995

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Finnvera, hallituksen jäsen, 2013–2015
 • EK, Kauppapoliittisen valiokunnan jäsen, 2012–
 • Suomen muotoilusäätiö, hallituksen puheenjohtaja, 2010–2017
 • Nordea, hallintoneuvoston jäsen, 2009–2017
 • PHP Liiketoiminta Oyj (DNA) ja PHP Holding Oy, hallituksen jäsen, 2008–
 • Lahden Teollisuusseura: hallituksen jäsen, 2000–2014, toimitusjohtaja, 2010–2014, varatoimitusjohtaja ja muotoilu- ja kommunikaatioprojektin puheenjohtaja, 2008–2010

Riippumattomuus:

Vesa Luhtanen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus:

Osakeomistus 31.12.2023: -

Pascal Lebard

Jäsen

Hallituksen jäsen 2024 lähtien
Päätoimi: Equerre Capital Partners, perustajaosakas ja toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Ranska

Tausta add

Koulutus

 • EDHEC Business School - MBA, 1986

Keskeinen työkokemus

 • SEQUANA:n Puheenjohtaja ja Toimitusjohtaja – Arjowigginsin ja Antalisin Toimitusjohtaja, 2007 – 2020
 • 2004 – 2007 Jäsen ja myöhemmin Toimitusjohtaja Worms & Cie:n johtokunnassa
 • EXOR GROUP (ent. IFI INTERNATIONAL), Sijoitusjohtaja Euroopasta, vastaavana ja myöhemmin Toimitusjohtaja 1991 – 2004
 • 3I GROUP PLC, Sijoitusjohtaja ja myöhemmin osakas (alkaen 1989), 1988 – 1991

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Club Méditerranée* (1995-2014 - Toimitusjohtaja 2000/2004)
 • Château Margaux (1993-2001)
 • Permal (Puheenjohtaja 2004-2006)
 • Taminco* (USA 2013-2014 – Apollo-yhtiö – Tilintarkastusvaliokunnan Puheenjohtaja)
 • Ascometal (2013-2014 – Apollo-yhtiö)
 • LISI* (1995-2021 Strateginen, Tilintarkastus-, Palkitsemisvaliokunta)
 • Vivarte (2015 – 2019 – Oaktreen edustajana)
 • CEPI 2007 – 2019 (Confederation of European Paper Industries)
 • Tällä hetkellä BV* (Bureau Veritas) Varapuheenjohtaja - Palkitsemisvaliokunnan Puheenjohtaja,
 • Strategisen, Tilintarkastus- ja Yritysvastuuvaliokunnan jäsen.

Riippumattomuus

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Julia Aubertin

Jäsen

Hallituksen jäsen 2014 lähtien
Päätoimi: Sijoittaja ja neuvonantaja
Syntymävuosi: 1979
Kansallisuus: RanskaTausta add

Koulutus:

 • KTM, Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord (Lille) – pääaineena rahoitus ja pääomamarkkinat

Työkokemus:

 • Sijoittaja ja neuvonantaja, 2019–
 • Varatoimitusjohtaja, Good Goût, 2013–2019
 • Kotimaan asiakkuuspäällikkö, Unilever, 2010–2013
 • Tuotemerkkijohtaja Ben & Jerry’s, Unilever, 2008–2010

Riippumattomuus:

Julia Aubertin on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus:

Osakeomistus 31.12.2023: -

Alexander Rosenlew

Jäsen

Hallituksen jäsen 2023 lähtien
Päätoimi: Orthex Group, toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1971
Kansallisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus:

 • Kansainvälisen johtamisen tutkinto, Insead
 • Liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto (MBA), Bostonin yliopisto, Bryssel
 • Taloustieteiden maisteritutkinto, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki

Työkokemus:

 • Orthex Group, toimitusjohtaja, 2010–
 • Colgate-Palmoliven maajohtaja (Suomi), 2002–2010
 • Nestlé Groupin myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä, 1997–2002

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Kemianteollisuus ry, hallituksen jäsen, 2018–
 • Avainlippu Oy, hallituksen jäsen, 2018–
 • Muoviteollisuus ry, hallituksen jäsen, 2015–
 • Lagerblad Foods Oy, hallituksen jäsen, 2007–
 • Suomalaisen Työn Liitto ry, johtokunnan jäsen, 2016–2022

Riippumattomuus:

Alexander Rosenlew on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus:

Osakeomistus 31.12.2023: 6 095

Johan Berg

Jäsen

Hallituksen jäsen 2024 lähtien
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Syntymävuosi: 1961
Kansalaisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus

 • Hanken Kauppakorkeakoulu, Helsinki, 1983-1987: MBA

Keskeinen työkokemus

 • Lumene Oy-konsernin toimitusjohtaja, 2018-2023
 • Inwido Finland Oy:n toimitusjohtaja, 2017-2018
 • L’Oréal Balticsin toimitusjohtaja, 2014-2017
 • Maaliskuu 2010-syyskuu 2014 L’Oréal Australia & New Zealand (ANZ) -
 • toimitusjohtaja
 • L’Oréal Finlandin toimitusjohtaja. 2004-2010
 • L’Oréal Norjan toimitusjohtaja, 2002-2004
 • Kuluttajatuotteiden divisioonajohtaja, L’Oréal Finland, 1998-2002
 • Vientipäällikkö Fazer Chocolate, 1991-1998
 • Mölnycke Wallco/SCA, Tukholma, Myyntikoordinaattori, 1986-1988

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Lumene-konserni, 2023 -, Hallituksen jäsen
 • Delipap, 2023 -, Hallituksen jäsen
 • Hallituksen jäsen Novita, 2023 -
 • Cutrin Oy, Puheenjohtaja, 2018 - 2023
 • Suomen Kemianliito, Hallituksen jäsen, 2018-2023
 • Berner Oy, Hallituksen jäsen, 2017-2018
 • Orthex Oy, Hallituksen jäsen, 2007-2016
 • Melbourne Fashion Festval (maailman suurin kulutajamuotitapahtuma), 2011-2014
 • Melbourne F1 -neuvonantaja, 2012-2014
 • Australia Cosmetcs and Toiletries Associaton, 2010-2014

Riippumattomuus

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.