Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Yhtiön hallitus on hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan, joka koskee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Politiikassa kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen keskeiset periaatteet, päätöksentekojärjestys sekä keskeiset ehdot.

Palkitsemispolitiikka 2024

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti kertoo, kuinka hallitusta, toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa (toimitusjohtajan sijainen) palkittiin tilikauden aikana, sekä vastaavan historiallisen kehityksen viimeisen viiden vuoden aikana.

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen, edistää yhtiön kilpailukykyä, pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista.

Palkitsemispolitiikan keskeisenä periaatteena on, että hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen tulee edistää mainittujen tavoitteiden saavuttamista sekä tarjota tasoltaan ja rakenteeltaan oikeudenmukainen, sitouttava, kilpailukykyinen ja markkinakäytännön mukainen kokonaisuus.

Kaiken Rapala VMC -konsernissa tapahtuvan palkitsemisen tavoitteena on kannustaa hyviin suorituksiin ja motivoida henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. Palkitseminen on yksi tekijä, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan kyvykkäiden ja motivoituneiden henkilöiden saamisen kuhunkin tehtävään organisaation kaikilla tasoilla. Nämä periaatteet koskevat myös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista.

Palkitsemisen päätöksentekomenettely add

Valmistelu ja hyväksyminen

Palkitsemispolitiikan ja sen mahdolliset olennaiset muutokset valmistelee yhtiön hallituksen palkitsemisvaliokunta tai vastaava toimielin, jolle palkitsemista koskeva valmistelu on osoitettu. Hallitus käsittelee ja hyväksyy sekä esittelee yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan ja sen olennaiset muutokset. Yhtiökokous tekee neuvoa-antavan päätöksen siitä, vahvistaako se esitetyn palkitsemispolitiikan. Osakkeenomistajat eivät voi esittää muutoksia yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan. Jos yhtiökokouksen enemmistö ei päätä vahvistaa sille esitettyä palkitsemispolitiikkaa, tarkistettu palkitsemispolitiikka esitetään viimeistään seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Tässä tapauksessa päätös hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan, kunnes tarkistettu palkitsemispolitiikka on käsitelty yhtiökokouksessa.

Seuranta

Hallituksen palkitsemisvaliokunta seuraa vuosittain palkitsemispolitiikan toteutumista ja esittää hallitukselle tarvittaessa toimenpide-ehdotuksensa palkitsemispolitiikan toteutumisen varmistamiseksi. Hallitus esittää palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle vähintään neljän (4) vuoden välein ja aina, kun siihen on tehty olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle palkitsemisraportin, jonka avulla osakkeenomistajat voivat arvioida palkitsemispolitiikan toteutumista yhtiössä. Yhtiökokous päättää palkitsemisraportin hyväksymisestä. Yhtiökokouksen palkitsemisraporttia koskeva päätös on neuvoa-antava.

Täytäntöönpano

Rapala VMC Oyj:n yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen tai hallituksen palkitsemisvaliokunnan tai vastaavan toimielimen, jolle palkitsemista koskeva valmistelu on osoitettu, ehdotuksesta. Päätös hallituksen jäsenten palkitsemisesta perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti. Palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemista koskevat asiat tarvittaessa riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella.

Osakepalkkiojärjestelmissä osakkeiden, optioiden tai niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen perustuu yhtiökokouksen tai sen valtuuttamana yhtiön hallituksen päätökseen.

Hallituksen palkitseminen add

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista. Mikäli hallituksen jäsen on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, hänelle maksetaan normaali työ- tai toimisuhteeseen perustuva palkka.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous hyväksyi seuraavat ehdotukset hallituksen palkkioiksi:

Vuosipalkkiot

  • 70 000 euroa puheenjohtajalle
  • 25 000 euroa jäsenille

Kokouspalkkiot

  • Hallituksen ja valiokunnan kokoukset: 1 000 euroa kokoukselta

Hallituksen palkkiot maksettiin kokonaan rahana. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei sisälly eläkemaksuja tai kulukorvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana Rapala VMC:n lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitseminen voi muodostua kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista palkitsemisen osista, kuten lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä.

Peruspalkka ja etuudet

Toimitusjohtajan vuotuinen peruspalkka on 325 000 euroa. Peruspalkka ei sisällä luontaisetuja. Toimitusjohtaja on oikeutettu tavanomaisiin työsuhde-etuihin kuten työsuhdeautoon, lounasetuun ja puhelinetuun. Hän on oikeutettu myös yhtiön työntekijöitä vastaavaan työterveyshuoltoon.

Varatoimitusjohtajan vuotuinen peruspalkka on 179 000 euroa. Peruspalkan lisäksi varatoimitusjohtaja on oikeutettu tavanomaisiin työsuhde-etuihin, mukaan lukien työsuhdeauto (4 660 euroa).

Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja kuuluvat tällä hetkellä yhtiön tulosperusteiseen lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan. Kriteereinä kannustinohjelmassa ovat nettomyynti, vertailukelpoinen käyttökate (EBIT) ja keskimääräinen varasto. Lisäksi kriteereihin sisältyy hallituksen harkinnan varainen osuus.

Muut toimisuhteen pääasialliset ehdot

Toimitusjohtajaa tai varatoimitusjohtajaa koskien ei ole lisäeläkejärjestelyitä. Molempien eläkeikä ja eläke määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaan.

Yhtiö ei tällä hetkellä ole vahvistanut toimitusjohtajaa tai varatoimitusjohtajaa koskevia yhtiön osakkeiden omistamista koskevia periaatteita.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan sopimukset on irtisanottavissa molemminpuolisesti noudattaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Erillisestä erokorvauksesta ei ole kummankaan osalta sovittu vaan toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka.

Johtoryhmän palkitseminen add

Rapala VMC Oyj:n hallituksen nimittämä palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee työjärjestyksen mukaisesti hallitukselle ehdotukset globaalin johtoryhmän jäsenten palkka- ym. eduista. Hallitus päättää valiokunnan ehdotusten pohjalta johtoryhmän palkitsemisesta.

Peruspalkka ja etuudet

Globaalin johtoryhmän jäsenten peruspalkka ja luontoisedut perustuvat yleisesti työssä suoriutumiseen, työn vaativuustasoon sekä henkilön kokemukseen.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Konsernin globaalin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä muutaman kuukauden määräajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustimet

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2023 oli yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2021–2023. Maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 800 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkiot ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan vuonna 2024 osittain rahana. 

Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta perustuu Rapala VMC:n taloudellisiin ansaintakriteereihin ja yhtiön osakekurssikriteeriin, joita mitataan vuodelta 2023. Ansaintakriteerit olivat Rapala VMC:n konsernin tuotteiden myynti, vertailukelpoinen liikevoitto (vertailukelpoinen EBIT) ja Rapala VMC:n keskimääräinen käyttöpääoma suhteessa myyntiin vuonna 2023 sekä yhtiön keskimääräinen osakkeen hinta määritellään minkä tahansa neljänkymmenen (40) peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana vuonna 2023.

Palkkiojärjestelmään kuuluvien palkkioiden allokointi globaaliin johtoryhmään kuuluville henkilöille (pois lukien toimitusjohtaja) vastaa arvoltaan maksimissaan noin 430 000 Rapala VMC:n osaketta mukaan lukien rahana maksettavan osuuden. Varatoimitusjohtaja saavutti ansaintakriteerien mukaisesti 10,7 % tavoitteistaan, minkä perusteella ansaittiin 4 548 osaketta vastaava palkkio (noin 13 644 euroa 30.12.2023 osakekurssin mukaisesti, soveltuva osakehinta vahvistetaan palkitsemisohjelman mukaisesti). Toimitusjohtaja ei osallistunut päättyneeseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään.

Muut johtoryhmän toimisuhteiden keskeiset ehdot

Johtoryhmän jäsenet ovat työsuhteessa emoyhtiöön tai johonkin sen tytäryhtiöön. Johtoryhmän jäsenten työsuhteiden irtisanomisajat perustuvat paikalliseen työsopimuslainsäädäntöön ja käytäntöihin. Niitä voi luonnehtia tavanomaisiksi. Erillisistä erokorvauksista ei ole sovittu, vaan korvaus työsuhteen päättyessä rajoittuu tavanomaiseen irtisanomisajan palkkaan.

Kunkin Rapala VMC Oyj:n globaalin johtoryhmän jäsenen eläke ja eläkeikä määräytyy häneen sovellettavan paikallisen pakottavan eläkelainsäädännön mukaan. Yhtiö ei ole järjestänyt johtoryhmän jäsenille erillisiä maksuperusteisia eläkevakuutuksia tai muita lisäeläkejärjestelyitä. Joillakin johtoryhmän jäsenillä on rajallisia lisäeläkejärjestelyitä paikallisista käytännöistä johtuen.

Johtoryhmän palkitseminen edellisellä tilikaudella (2023)

Globaalin johtoryhmän jäsenten maksetut palkkiot kokonaistasolla

milj. euroa 2023 2022* 2021*
Palkat ja muut työsuhde-etuudet 1,7 2,8 2,7
Lisäeläkemaksu 0,1 0,1 0,2
Lyhyen aikavälin kannustimet 0,2 1,2 1,0
Pitkän aikavälin kannustimet - - 1,7
Osakepalkkio-oikeudet (osaketta) 255 000 455 000 455 000

*Sisältäen nykyisen varatoimitusjohtajan palkitsemisen