Valiokunnat

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus päättää valiokuntien perustamisesta. Se myös vahvistaa kunkin valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Valiokunnan on säännöllisesti raportoitava työstään hallitukselle.

Yhtiöllä on yksi valiokunta, palkitsemisvaliokunta. Palkitsemisvaliokunta toimii työjärjestyksensä mukaisesti ja valiokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella yhtiön palkitsemispolitiikka sekä hallituksen päätökset koskien konsernin avainhenkilöiden palkkioita. Palkitsemisvaliokunta seuraa palkitsemispolitiikan toteutumista. Valiokunnan muihin tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan työsuhteen ehtojen sekä konsernin johtoryhmän ja muutamien muiden ylimpien johtajien palkitsemisjärjestelmien tarkastaminen.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniä ovat Emmanuel Viellard (puheenjohtaja), Vesa Luhtanen ja Alexander Rosenlew. Emmanuel Viellardia lukuunottamatta he ovat konsernin ulkopuolisia ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia asiantuntijajäseniä. Valiokunnan jäsenten toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Muut valiokunnat

Yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Siten hallitus ei ole perustanut tarkastusvaliokuntaa, vaan hallitus vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä valvoen yhtiön taloudellista raportointia, ulkoista tilintarkastusta, sisäisiä kontrolleja ja riskienhallintaa koskevia asioita ja toimintoja yhtiössä. Hallituksen kuudesta jäsenestä vähintään kolmella on tähän tehtävään riittävä taloudellinen asiantuntemus. Hallitus pitää säännöllisesti yhteyttä yhtiön tilintarkastajiin.

Hallitus ei ole nimennyt nimitysvaliokuntaa konsernin koon ja hallituksen nykyisten jäsenten edustaman merkittävän osakeomistuksen vuoksi. Hallitus hoitaa nimityksiin liittyvät asiat. Myöskään yhtiökokous ei ole perustanut hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa.