Tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA)
liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset +/ – muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Uudelleenjärjestelykustannukset + arvonalentumiset + / – liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut – vakuutuskorvaukset + / – muut ei-operatiiviset erät

Vertailukelpoinen liikevoitto
Liikevoitto + / – realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset + / – muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Korollinen nettovelka
korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat

Sijoitettu pääoma (keskimäärin kauden aikana)
oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana) + korollinen nettovelka (keskimäärin kauden aikana)

Käyttöpääoma
vaihto-omaisuus + korottomat saamiset – korottomat velat

Korottomat saamiset
varat yhteensä – korolliset saamiset – aineettomat ja aineelliset hyödykkeet – myytävänä olevat omaisuuserät

Korottomat velat
velat yhteensä – korolliset velat

Korollinen nettovelka/EBITDA -suhde
korollinen nettovelka / liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
liikevoitto × 100 / sijoitettu pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto (ROE), %
tilikauden tulos × 100 / oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Velkaantumisaste (netto), %
korollinen nettovelka × 100 / oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %
oma pääoma yhteensä × 100 / (oma pääoma ja velat yhteensä – saadut ennakot)

Osakekohtainen tulos, EUR
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos – hybridipääoman jaksotetut kirjaamattomat korot verojen jälkeen / osakkeiden painotettu keskimääräinen oikaistu lukumäärä

Osakekohtainen osinko, EUR
tilikaudella jaettu osinko / osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa

Osinko/tulos, %
tilikaudella jaettu osinko × 100 / emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Oma pääoma/osake, EUR
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa

Efektiivinen osinkotuotto, %
osakekohtainen osinko × 100 / osakkeen oikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa

Hinta/voittosuhde (P/E)
osakkeen oikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa / osakekohtainen tulos

Osakkeen keskikurssi, EUR
osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto / tilikaudella vaihdettujen osakkeiden oikaistu lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo, EUR
osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (ilman omia osakkeita) × viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
keskiarvo laskettu kuukausien loppujen keskiarvona

Ohjeistus

Katso kuluvan tilikauden ohjeistus

Yrityshankinnat

Tutustu tekemiimme yrityskauppoihin