Sisäpiirihallinto

Konsernin sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Rapala VMC Oyj ylläpitää luette­loa johtotehtävissä toimivista henkilöistä, tarvittaessa pysyvää sisäpiirirekisteriosaa sekä hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä sisäpiirivastaavan päätöksen mukaisesti Insiderlog Ab / Euronext Corporate Services:n toimittamassa InsiderLog-palvelussa. Tällä hetkellä yhtiö ei ylläpidä pysyvää sisäpiirire­kisteriosaa.

Lisäksi Rapala VMC Oyj:n määrittelemät henkilöt, joilla on sään­nöllinen pääsy julkistamattomaan taloustietoon lisätään Rapala VMC Oyj:n ylläpitämään ja kulloinkin päivittämään erilliseen luette­loon (”Taloudellinen Raportointiryhmä”) InsiderLog-palvelussa.

Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat Rapala VMC Oyj:n arvo­papereita koskevien kaupankäyntirajoitusten piirissä. Johtoteh­tävissä Rapala VMC Oyj:n palveluksessa toimiva ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Rapala VMC Oyj:n osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdan­naisiin tai muihin rahoitusvälineisiin 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen sen osavuosikatsauksen tai vuo­sitilinpäätöksen julkaisemista, jonka Rapala VMC Oyj on velvollinen julkistamaan. Kaupankäyntirajoitus sekä velvollisuudet liittyen salassapitoon ja kieltoon ilmaista tietoa tai neuvoa toista henkilöä kaupankäyntiin liittyen soveltuvat myös Taloudelliseen Raportointi­ryhmään. Yhtiö laajentaa kaupankäyntirajoituksen koskemaan myös pysyvää sisäpiiriä jos sellainen perustetaan. Hankekohtainen sisä­piiriläinen ei saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla niin kauan kuin hän on hankkeeseen liittyen sisäpiiriläinen.

Konserni järjestää sisäpiiriasioista sisäistä tiedottamista ja koulutusta sekä huolehtii sisäpiiriasioiden valvonnasta. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii Rapala VMC Oyj:n päälakimies.