Velkarahoitus

Pääosa konsernin korollisesta vieraasta pääomasta hankitaan keskitetysti emoyhtiöön. Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskejä pyritään vähentämään lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman ja riittävien rahoitusreservien avulla.

Konsernin lainasalkun maturiteettiprofiili on hyvä. 60 milj. euron sitovat luottolimiitit erääntyvät vuonna 2024. Konsernin lainasopimukset ovat vakuudellisia ja niihin sisältyvät taloudelliset kovenantit.

29.11.2023 konserni allekirjoitti uuden rahoitussopimuksen 106 miljoonan euron vakuudellisten term ja revolving credit -lainojen jälleenrahoituksesta OP Yrityspankki Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa.

Lainojen käyttötarkoituksena on Rapala VMC:n nykyisiltä lainanantajilta saatujen lainojen jälleenrahoittaminen sekä yhtiön yleiset tarkoitukset. Rahoitussopimus kattaa 46 miljoonan euron term-lainan ja 60 miljoonan euron revolving credit -lainan. Laina-aika on viisitoista kuukautta jälleenrahoitukseen liittyvän lainasopimuksen allekirjoittamisesta ja laina-aikaa voidaan pidentää kaksi kertaa kahdellatoista kuukaudella kerrallaan.

Jälleenrahoituksen ehdot sisältävät taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka koskevat käytettävissä olevaa likviditeettiä (vähintään 22,5 MEUR), 12 kuukauden rullaavaa EBITDA:a (vähintään 10 MEUR), nettovelan suhdetta konsolidoituun omaan pääomaan (enintään 100 %), nettovelan määrää ja nettovelan suhdetta EBITDA:an (nettovelkaantumisaste). Nettovelan määrää koskeva kovenantti on voimassa Q4/2023, Q1/2024, Q2/2024 ja Q3/2024 testausajankohtina ja se voi olla vastaavasti enintään 95 MEUR, 90 MEUR, 80 MEUR ja 80 MEUR näinä ajankohtina. Nettovelkaantumisastetta koskeva kovenanttitaso on 6,00 Q4/2023, 5,50 Q1/2024, 4,25 Q2/2024 ja normaali 3.80 Q3/2024 ja siitä eteenpäin. Kovenantit testataan säännöllisesti joko kvartaaleittain tai jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kovenanttiehtoja rikotaan, konsernin ja lainanantajien on neuvoteltava kovenanttirikkomuksen ratkaisemiseksi ja sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, jossa kovenanttirikkomus jää ratkaisematta, lainanantajilla on oikeus vaatia lainan ja kertyneiden korkojen kokonaista tai osittaista takaisinmaksua.

Yllä olevien fasiliteettien lisäksi konsernilla on 80 milj. euron suomalainen yritystodistusohjelma. Yritystodistusohjelmaa käytetään tyydyttämään konsernin lyhytaikaiset rahoitustarpeet kustannustehokkaasti.