Hallituksen valtuutukset

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2023 valtuutti hallituksen päättämään seuraavista asioista:

Omien osakkeiden ostot

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan. Valtuutus on voimassa 29.9.2024 asti.

Valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti enintään 3.900.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelyihin yhtiön johdolle sekä avainhenkilöstölle, mihin tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa yhteensä enintään 900.000 kappaletta.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla osakkeita tai optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu osakeanti). Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 29.9.2024 asti.